Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Đăng nhập by 5/9/2013 4:16:24 PM

Đăng nhập

Để có thể bắt đầu quản trị website, người sử dụng phải đăng nhập hệ thống theo user và password được chỉ định. Người sử dụng nên thay đổi mật khẩu, không nên sử dụng mật khẩu mặc định.

Về cơ chế mã hóa, hệ thống mã hóa MD5, chỉ mã hóa mà không thể giải mã. Chúng tôi có thể cấp lại đường liên kết đăng nhập trong đó có User đăng nhập và mật khẩu đã được mã hóa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết được mật khẩu đó là gì, nên quý vị vui lòng không hỏi chúng tôi mật khẩu, trừ khi quý vị chưa thay đổi mật khẩu mặc định.

Mỗi lần đăng nhập, hệ thống tự động gửi email cho người quản trị để người quản trị biết thời điểm đăng nhập, IP đăng nhập.