Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Quy trình triển khai by 11/1/2016 10:29:35 AM

Quy trình triển khai

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Các bước triển khai phần mềm bán hàng của doanh nghiệp, lưu ý là các bước 1 2 3 có thể thực hiện độc lập.

Bước 1: Khai báo mã hàng để bán sản phẩm

- Vào quản lý mã hàng (Mã hàng > Quản lý Mã hàng), trong danh sách có những mặt hàng gì, click vào và chọn cập nhật để chỉnh sửa.

- Vào quản lý mã hàng (Mã hàng > Quản lý Mã hàng) và chọn thêm mới để thêm mặt hàng cần bán.

Bước 2: Điều chỉnh tồn kho cho khớp với thực tế

- Vào quản lý tồn kho (Mã hàng > Quản lý Tồn kho), trong danh sách sẽ có những mặt hàng gì đang tồn kho.

- Click vào điều chỉnh tồn kho để thêm mới mặt hàng có tồn kho.

Bước 3: Khai báo khách hàng và công nợ, tuổi nợ

- Quản lý khách hàng (Khách hàng > Khách hàng, nhà cung cấp) để khai báo khách hàng và nhà cung cấp

Lưu ý: Nhà cung cấp vừa là đơn vị cung ứng (tức bán hàng) và cũng có thể là khách hàng (tức nhà cung cấp được phép mua hàng), nhưng khách hàng chỉ là người mua hàng, không được phép cung ứng.

- Công nợ, tuổi nợ (Khách hàng > Công nợ, tuổi nợ) để khai báo công nợ tối đa của khách và tuổi nợ (tuổi nợ đơn vi là ngày, thông thường 7 ngày)

Bước 4: Bán hàng

- Bán hàng trực tiếp (Đơn hàng > Bán hàng trực tiếp)

- Khách đặt hàng trên web (Đơn hàng > Khách mới đặt hàng)

- Tất cả hồ sơ bán hàng chưa hoàn thành, hệ thống tổng hợp trong tính năng Hồ sơ bán hàng (Đơn hàng > Hồ sơ bán hàng)