Hướng dẫn sử dụng websiteBy 11/4/2012Logo huongdansudungweb.com
huongdansudungweb.com
Email server by 6/16/2016 4:17:21 PM

Email server

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Hướng dẫn chung:

Để sử dụng email server, quý khách cần cấu hình tên miền mail.tên miền về IP của chúng tôi

- Quý khách sử dụng email trả phí: Cấu hình record mail.tenmien về IP 27.0.12.177 hoặc 27.0.12.170

- Quý khách sử dụng email miễn phí: Cấu hình record mail.tenmien về IP 27.0.12.176

Điểm khác biệt của email server miễn phí và trả phí:

- Email server miễn phí sẽ giới hạn tối đa 200 email lưu trữ, bao gồm thư đến, thư đi, thư nháp...

- Dung lượng gửi tối đa của email server miễn phí là 1MB

- Email server trả phí có phần mềm bản quyền và diệt virus, không giới hạn số lượng lưu trữ và không giới hạn dung lượng 1 lần gửi mail.